OP Security AS logo
Kurs

Vekterutdanning

Hvordan kurset gjennomføres: Klasseromsundervisningen utgjør inntil 112 timer teori. Det er videre satt av 45 timer til praktiske øvelser. Det er obligatorisk deltakelse i alle undervisningstimer. Dette omfatter deltakelse i klasseromsundervisning, øvelser / trening og gruppearbeid. Noe av undervisningen er basert på praktiske eksempler fra vekternes arbeidshverdag. De pedagogiske metodene i kurset skal bidra til å gi studentene godt læringsutbytte, og fokuserer på sammenhengen mellom teori og praksis. Det legges vekt på varierte arbeidsformer med stor grad av deltaker aktivitet. Alle pålegges å skrive en refleksjonsoppgave knyttet til «Forventinger til meg i vekterrollen» før første undervisningstime. Etter gjennomført kurs skal studentene: • Inneha innsikt og trygghet i rollen som vekter og utføre vaktvirksomhet med høy kvalitet. Ha forståelse for viktigheten av kvalitet i vekterrollen, og hvordan en selv som vekter kan påvirke kvaliteten på et serviceprodukt. • Ha kunnskap om kommunikasjonsteknikker og konflikthåndtering. • Kjenne til bransjenormer knyttet til etikk i vaktvirksomhet • Ha forståelse om humanitærrett, menneskerettighet samt de rettslige skranker for vaktvirksomhet • Vurdere og ivareta egen sikkerhet gjennom egnede tiltak. Vurdere risiko for konflikt i forskjellige situasjoner og foreslå tiltak for å forebygge og håndtere konfliktsituasjoner. • Forståelse innen humanitærrett, menneskerettigheter, lovkrav og etikk i møter med oppdragsgiver og publikum. • Kunne utføre livreddende førstehjelp og ta ansvar på et skadested. • Kjenne til emnene innen brannvern, gjennomføre risikoanalysering, foreta brannsikring, og kunne gjennomføre slukking ved branntilløp. • Gjøre rede for vaktvirksomhetsbransjens arbeidsområder, hvilke tjenester og produkter bransjen innehar og vurdere disse sett i lys av samfunnets behov for sikkerhet. • Bruke IKT-redskaper i samsvar med krav til sikkerhet og i overensstemmelse med lov om personopplysninger. • Ha kunnskap om objektsikring, romsikring, skallsikring og periferisikring • Ha kunnskap om gjeldende HMS-regelverk og kunne iverksette nødvendige tiltak knyttet til vekterens arbeidsoppgaver og arbeidsprosesser. • Samarbeide med politi og nødetater • Skrive gode tjenesterapporter • Ha kunnskap om innhold i beredskapsplaner for virksomheter og handle i henhold til disse Kursinnhold: • Introduksjon til vekteryrket og sikkerhetsbransjen • Kommunikasjon og konflikthåndtering • Kulturforståelse og mangfold • Yrkesetikk og holdninger • Service og kvalitet • HMS • Risikovurdering • Fysiske, manuelle og administrative tiltak • Beredskapsplaner • Rapportlære • Samarbeid med offentlige myndigheter • Førstehjelp • Alkohol, medikamenter og narkotika • Brannvern • Juss Målgruppe for kurset: Alle som ønsker vekterutdanning Krav til vandel: • Tilfredsstillende vandel for ansettelse som vekter i henhold til gjeldende regelverk Kursmateriell: Kursavgiften inkluderer ikke kursmateriell. Bøkene koster rundt 1.000 kroner. Gjeldende pensumlitteratur er: • Juss for vektere • Grunnbok for vektere Eksamen / sertifisering: Eksamen består av en skriftlig multiple choice eksamen med 80 spørsmål, og en muntlig del som gjennomføres etter at skriftlig eksamen er bestått. Deltakernes egnethet vurderes fortløpende under kurset.

Påmeldingskjema

* Må fylles ut

Etter påmelding vil du motta en bekreftelse på epost.